Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Borowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.borowie.pl

Treść strony

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY BOROWIE

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Borowiu zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Borowiu , zwanego dalej „Urzędem”,
 2. organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Urzędu,
 3. zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk,
 4. tryb  pracy  Urzędu, stanowiący Załącznik  nr 1  do  niniejszego  Regulaminu,
 5. zasady   i  tryb  postępowania  przy  opracowywaniu  i  wydawaniu aktów prawnych, stanowiący Załącznik Nr 2 do  niniejszego  Regulaminu,
 6. organizację  przyjmowania,  rozpatrywania  indywidualnych  spraw  obywateli, stanowiący Załącznik Nr 3 do  niniejszego  Regulaminu,  
 7. organizację działalności  kontrolnej, stanowiący Załącznik Nr 4 do  niniejszego  Regulaminu,
 8. zasady  podpisywania  pism  i  decyzji,  stanowiący Załącznik Nr 5 do  niniejszego  Regulaminu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Borowie
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Borowie
 3. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Borowie
 4. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Borowie
 5. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Borowie
 6. Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Borowie.

§ 3

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy
 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Borowie
 3. W skład Urzędu wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w Borowiu zwany dalej „USC” .
  Funkcję kierownika USC pełni Wójt 

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

§ 4

Urząd działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223  poz. 1458 )
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późniejszymi zmianami)
 4. Statutu Gminy Borowie uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 25 września 2018 roku uchwałą Nr XLVII/225/2018.
 5. Niniejszego Regulaminu.

§ 5

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania powierzonych Gminie:

 1. zadań własnych,
 2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zadań powierzonych ),
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
 5. zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów i spisów.  

§ 6

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, a w szczególności :

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów  z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy Gminy,
 2. wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności prawnych wchodzących w zakres zadań Gminy, 
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał, zarządzeń i postanowień organów Gminy,
 5. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,
 6. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego w siedzibie Urzędu.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Urzędu

§ 7

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne
  1. Wydział Finansów i Budżetu – „F”
  2. Wydział Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego -„ RG
  3. Wydział Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – „DP”
  4. Wydział   Społeczno - Organizacyjny  i  Sportu – „OK”, „ZR”
  5. Urząd Stanu Cywilnego -  „USC”, „SO”,
  6. Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy – „ OC” , „ORG”
  7. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i promocji gminy – „PG”
  8. Radca Prawny
  9. Samodzielne stanowisko informatyka - „INF”
  10. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska - „GK”, „ROŚ”
  11. Stanowisko Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - „IN”
  12. Stanowisko do spraw BHP - „BHP”
  13. Stanowisko koordynatora ds. dostępności - „SD”
  14. Stanowisko do spraw ochrony danych - „OD”
 2. Wydziałami kierują Kierownicy Wydziałów
 3. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu przedstawia się następująco:

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu

 1. WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU
  1. Kierownik Wydziału, realizujący zadania  przypisane stanowisku ds. księgowości  budżetowej
  2. stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej
  3. stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
  4. stanowisko księgowości  podatkowej
  5. stanowisko ds. płac , kontroli wewnętrznej oraz informacji niejawnych i archiwum zakładowego,
  6. stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasjera
  7. pomoc administracyjna
 2. WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  1. Kierownik Wydziału, realizujący zadania przypisane stanowisku ds.  oświaty  i  zamówień  publicznych
  2. stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami
  3. stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami
  4. stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
 3. WYDZIAŁ DRÓG, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  1. Kierownik Wydziału, realizujący zadania planowania i zagospodarowania przestrzennego
  2. Stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 4. WYDZIAŁ SPOŁECZNO – ORGANIZACYJNY  I  SPORTU
  1. Kierownik Wydziału, realizujący  zadania przypisane  do  stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych, kadr  i  ewidencji  działalności  gospodarczej oraz sportu
  2. stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego i Karty Dużej Rodziny
  3. pomoc administracyjna - stanowisko ds bezpośredniej obsługi mieszkańców,
  4. pomoc administracyjna - stanowisko ds bezpośredniej obsługi mieszkańców
  5. Stanowisko pomoc administracyjna pracownik hali sportowej
  6. Stanowisko pomoc administracyjna pracownik hali sportowej
  7. Stanowisko pomoc administracyjna pracownik hali sportowej
  8. Stanowisko - woźna
  9. stanowisko pracownik gospodarczy
  10. stanowisko pracownik gospodarczy
  11. stanowisko pracownik gospodarczy
  12. stanowisko pracownik gospodarczy
 5. URZĄD STANU CYWILNEGO
  1. Kierownik USC
  2. Z-ca Kierownika USC
  3. Pomoc administracyjna

      Stanowiska te, realizują także zadania i kompetencje z zakresu spraw obywatelskich, wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi i organizacji imprez masowych, nadzoru nad działaniami organizacyjnymi jednostek podległych gminie tj. Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów.

 1.  SAMODZIELNE  STANOWISKA
  1. Radca prawny
  2. Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania  kryzysowego i obsługi Rady Gminy,
  3. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i promocji gminy – „PG” , stanowisko to realizuje także zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli, ochrony ppoż, nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi, ochroną zabytków i opieki nad zabytkami, nadzoru nad utrzymaniem gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej.
  4. Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska – „GK, ROŚ”
  5. Stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – „IN”
  6. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – „BHP”
  7. Stanowisko Koordynatora do spraw dostępności – „SD”
  8. Stanowisko do spraw ochrony danych – „OD”
  9. Samodzielne stanowisko informatyka – „INF”

§8

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

 1. praworządności
 2. służebności wobec społeczności lokalnej
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym
 4. jednoosobowego kierownictwa
 5. kontroli wewnętrznej
 6. podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania .

§ 9

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań  działają na podstawie i w granicach prawa, i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków są zobowiązani do:

 1. sumiennego, sprawnego i bezstronnego działania,
 2. zachowania uprzejmości i życzliwości z kontaktach z obywatelami,
 3. przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnej stanowiącej tajemnicę służbową,
 4. przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem,
 5. przestrzegania zasad dostępu obywateli  do dokumentów dotyczących wykonywania przez Gminę zadań publicznych , określonych przez Radę w statucie gminy,
 6. przestrzegania prawa zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
 7. przekazywania informacji publicznych do publikacji w biuletynie informacji publiczne,
 8. udziału  w  realizacji  zadań  obronnych.

§ 11

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

§ 12

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem Gminy za realizację powierzonych im zadań.
 2. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania swej funkcji jego zadania wykonuje Zastępca Wójta w drodze wydanego Zarządzenia.
 3. Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przy wykonywaniu powierzonych im zadań działają w granicach określonych przepisami prawa, Zarządzeniami Wójta Gminy oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi im przez Wójta.
 4. Kierownicy poszczególnych wydziałów kierują i zarządzają nimi oraz sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 5. Wydziały i poszczególni pracownicy są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi poprzez wzajemne konsultacje i sprawną wymianę informacji.

Rozdział IV

Zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk

 § 13

 1. Wójt jest organem wykonawczym gminy,
 2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,
 3. Do zadań Wójta należy w szczególności:   
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie  Urzędem, reprezentowanie Gminy i   jej Urzędu na zewnątrz,
  2. przedkładanie Radzie Gminy  projektów uchwał,
  3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  5. wykonywanie budżetu,
  6.  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  
  7. zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach  wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  8. dokonywanie wydatków budżetowych,
  9. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
  10. dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
  11. blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach,
  12. emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ Gminy,
  13. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
  14. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie,
  15. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,
  16. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, powiatowej i wojewódzkiej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami  tej administracji,
  17. upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta Gminy decyzji,
  18. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  19. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności  pracowników Urzędu,
  20. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  21. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
  22. ogłaszanie budżetu Gminy oraz  sprawozdania  z  jego  wykonania,
  23. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy ,
  24. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
  25. kierowanie  wykonywaniem  zadań  obronnych,
  26. informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku międzygminnego ,
  27. składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.

§ 13a

Zastępca Wójta Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu Gminy:

 1. Wydziału Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego,
 2. Wydziału Oświaty, Geodezji i Rozwoju Gospodarczego,
 3. Realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad komórkami organizacyjnymi polega na:
  1. dokonywaniu rozstrzygnięć w zakresie prowadzonych spraw, w tym podpisywania w imieniu Wójta Gminy stosownych decyzji, postanowień, pism i innych dokumentów, w tym decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz zaświadczeń,
  2. koordynowanie działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych w zakresie realizowanych spraw,
  3. reprezentowanie Wójta Gminy w pracach Rady Gminy i Komisji,
  4. informowania na bieżąco o problemach i zagrożeniach związanych z realizowanymi zadaniami Gminy,
  5. przedkładanie projektów uchwał w zakresie nadzorowanych spraw”

§ 14

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania  Urzędu, a w szczególności:        

 1. sprawowanie  nadzoru  nad  organizacją  pracy,  przestrzeganiem  wewnętrznego porządku pracy,  prawidłowym  wykonywaniem  czynności  kancelaryjnych  i  obiegiem  informacji,
 2. współpraca z Radą Gminy i nadzór nad pracą biura Rady Gminy,
  1. przygotowywanie projektów uchwał,
  2. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia komisji i   sesje Rady Gminy,
  3. nadzór nad  kompletowaniem  dokumentacji z prac Rady Gminy,
 3. podejmowanie działań i podpisywanie decyzji w zakresie udzielonego przez  Wójta   upoważnienia,
 4. kierowanie Urzędem podczas nieobecności Wójta  w  ramach  udzielonych  upoważnień,
 5. kontrola wykonania postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 6. kontrola wykonania postanowień regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 7. sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie bądź podejmowanie działań w celu dokonywania kontroli przez stanowisko ds. kontroli,
 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego      rzeczowego wykazu akt, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 9. nadzór nad pracą i realizacją zadań oraz wykonywanie obowiązków bezpośredniego przełożonego  pracowników Urzędu,
 10. nadzór nad kancelarią tajną,
 11. organizowanie pracy Urzędu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie,
 12. organizowanie prawidłowej procedury załatwiania skarg i wniosków,
 13. przyjmowanie interesantów w godzinach pracy Urzędu,
 14. nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
 15. zgłaszanie wniosków o nagrody, wyróżnienia, awans i kary pracowników,
 16. przygotowanie Zarządzeń Wójta Gminy,
 17. nadzór nad praktykami  uczniów  i  studentów,
 18. opracowanie  zakresu czynności pracowników i przedstawianie ich do zatwierdzenia Wójtowi,
 19. nadzór  nad  przeprowadzaniem  służby  przygotowawczej  pracowników,
 20. wydawanie wiążących poleceń dla pracowników Urzędu oraz kierowników
 21. wykonywanie  zadań  związanych  z  wyborami,  w  szczególności  nadzorowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów,
 22. wykonywanie innych zadań poleconych przez Wójta,
 23. używanie przy oznaczaniu spraw symbolu  „S”.

 § 15

Do zakresu działania Skarbnika Gminy  należą w  szczególności:

 1. prowadzenie  rachunkowości  jednostki,
 2. wykonywania  dyspozycji  środkami  pieniężnymi,
 3. dokonywania  wstępnej  kontroli:
  1. zgodności operacji  gospodarczych  i  finansowych  z  planem  finansowym,
  2. kompletności i  rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji  gospodarczych  i finansowych

§ 16

Do zakresu działania Wydziału Finansów  i  Budżetu  należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,
 2. opracowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy,
 3. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Gminy,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 8. rozliczanie inwentaryzacji,
 9. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki kasowej, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 10. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. prowadzenie spraw wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu  i  jednostek  oświatowych,
 13. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
 14. obsługa finansowa funduszy gminnych,
 15. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem prowadzącym bankową obsługę Gminy,
 16. obsługa  kredytów  i  pożyczek,
 17. opracowanie  projektów  uchwał  dotyczących  podatków,
 18. wymiar  i  pobór  podatków  i  opłat  lokalnych,
 19. prowadzenie  analitycznej  ewidencji  podatków  i  opłat  lokalnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, odroczeń, umorzeń, rozkładaniem  na  raty  płatności  w  zakresie  podatków  i  opłat  stanowiących  dochody  Gminy,
 21. sporządzanie  sprawozdawczości  w  zakresie  podatków  i  opłat  lokalnych,
 22. pobór  i  windykacja  należności  cywilnoprawnych,
 23. naliczenie i zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników, a także  sprawozdawczość  w  tym  zakresie,
 24. prowadzenie  archiwum  zakładowego,
 25. używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „F”.

§ 17

Do zakresu działania Wydziału Oświaty  Geodezji i Rozwoju Gospodarczego należy  w  szczególności:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych , systemie oświaty i Karty Nauczyciela,
 2. planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
 3. opracowywanie planów remontów w placówkach oświatowych w Gminie,
 4. ogłaszanie przetargów na remonty w placówkach oświatowych i sprawowanie nadzoru nad   tymi remontami i prawidłowe ich rozliczanie,
 5. współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych
 6. dokonywanie zakupów materiałów potrzebnych do realizacji prac remontowych prowadzonych przez pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjny,
 7. skreślono
 8. współpraca z Zarządem Dróg Publicznych oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w zakresie utrzymania , budowy  i konserwacji dróg ,
 9. przygotowywanie projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykraczających poza obszar jednostek podziału administracyjnego,
 10. ewidencjonowanie budynków , scalanie i podział nieruchomości oraz prowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  a także sprawy gospodarowania nieruchomościami Gminy oraz komunalizacji mienia i gospodarowanie nim.
 11. sprawy rolnictwa z zakresu właściwości Gminy , czystości i porządku w Gminie , nadzoru nad utrzymaniem urządzeń komunalnych, w tym wysypiska nieczystości stałych , ochrony przeciwpożarowej , ochrony wód , powietrza, sprawy wodno-melioracyjne oraz nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych , wojennych i miejsc pamięci narodowej,
 12. współpraca z instytucjami samorządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
 13. popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, inicjatywach, normach i standardach unijnych,
 14. prowadzenie punktu informacji europejskiej,
 15. przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy unijnych,
 16. współpraca z  organizacjami  pozarządowymi,
 17. używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „RG”.

§ 18

 Do  zakresu  działania   Wydziału    Społeczno – Organizacyjnego  i  Sportu  należy  w  szczególności:

 1. obsługa  sekretariatu Urzędu,  prowadzenie  spraw  kadrowych  oraz  ewidencji  działalności  gospodarczej,
 2. obsługa  kancelaryjno – biurowa
 3. nadzór  nad  funkcjonowaniem  Biura  Obsługi  Interesanta
 4. wykonywanie  zadań  związanych  z  realizacją  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnym  oraz  pomocy  socjalnej  dla  uczniów,
 5. nadzór  nad  funkcjonowaniem  hali  sportowej oraz  pracownikami  hali,
 6. organizacja  przewozu  osób  niepełnosprawnych,
 7. obsługa  gospodarcza  Urzędu  oraz  nadzór  nad   pracownikami  obsługi,
 8. używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „OK”, „ ZR”

§ 19

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w  szczególności:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw , zgonów,
 2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 4. organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego i długoletnim pożyciem małżeńskim,
 5. prowadzenie  spraw  związanych  z  prowadzeniem  stałego  spisu  wyborców,
 6. wydawanie  zezwoleń  w  sprawie  organizacji  imprez  masowych,
 7. wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,
 8. udzielanie  informacji  o  danych  osobowych,
 9. nadzór  i  koordynacja  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem SPZOZ,
 10. prowadzenie  rejestru  instytucji  kultury  działających  na  terenie  gminy,
 11. koordynacja  spraw związanych  z  działalnością  Rady  Programowej  przy  GOK
 12. realizacja  zadań   ds. obywatelskich,  wojskowych,
 13. używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „SO”, „USC”

§ 20

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i  zarządzania  kryzysowego, należą sprawy  dotyczące ewidencjonowania, wytwarzania i przechowywania dokumentacji niejawnej w urzędzie oraz zadań obronnych , obrony cywilnej, ochrony ludności i zabezpieczenia zarządzania kryzysowego, których wykonanie nadzoruje Wojewoda Mazowiecki przy pomocy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Starostwa Powiatu Garwolińskiego.

Stanowisko  przy  oznaczaniu  spraw  używa  symbolu „OC”.

§ 20a

Do zadań Wydziału Dróg, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

 1. Przygotowywanie decyzji o ustaleniu inwestycji i wskazań lokalizacyjnych oraz o warunkach zabudowy,
 2. Nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych,
 3. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji inwestycyjnych,
 4. Prowadzenia spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych dot. dróg gminnych, w tym organizacji ruchu, prowadzenia ewidencji dróg i mostów,
 5. Wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego i lokalizacji obiektów nie związanych z potrzebami dróg, opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej,
 6. Przygotowywania dokumentów związanych z miejscowymi planami zagospodarowania    przestrzennego,
 7. Dokonywania okresowej analizy potrzeb w zakresie planów miejscowych,
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących dróg,    planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 20b

Do zadań samodzielnego stanowiska informatyka należy:

 1. Obsługa informatyczna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podporządkowanych Gminie Borowie,
 2. Przygotowywanie i prowadzenie graficzne stron internetowych i ich aktualizacja,
 3. Instalowanie nowych komputerów i innego sprzętu komputerowego, programów do nich,
 4. nadzór nad eksploatacją programów komputerowych
 5. zapewnienie bezpieczeństwa systemów sieci komputerowej,
 6. dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 7. utrzymywanie trwałej sprawności sprzętu, serwisowanie i konserwacja,
 8. monitorowanie oprogramowania antywirusowego i jego aktualizacja,
 9. prowadzenie rejestru systemów i programów użytkowych oraz licencji,
 10. zabezpieczenie danych wdrożonych systemów komputerowych,
 11. wykonywanie drobnych napraw sprzętowych i oprogramowania,
 12. szkolenie informatyczne pracowników w zakresie obsługiwanych programów,
 13. utrzymywanie ważności certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu i podległych jednostek,
 14. wdrażanie i obsługa programu e-urząd,
 15. administrowanie systemu obiegu dokumentów,
 16. administrowanie siecią komputerową, stacjami roboczymi i serwerami,
 17. obsługa strony internetowej i BIP,
 18. nadzór nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych sieci komputerowych,
 19. pełnienie funkcji Administratora Sieci Systemu Informatycznego i Lokalnego Administratora Systemu,
 20. Wykonywanie systematycznych kopii zapasowych danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, a także zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych,
 21. Informowanie przełożonych o nieprawidłowościach przy użytkowaniu programów komputerowych przez pracowników.

§ 20c

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony danych i obsługi Rady Gminy należy:

 1. Monitorowania przestrzegania przepisów RODO i innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych,
 2. Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i wszelkich czynności określonych przepisami prawa w tym zakresie,
 3. Prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa,
 4. Obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Gminy i Komisji,
 5. Obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 § 21

 1. Wójt Gminy na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Gminy oraz innych obowiązujących  przepisów prawa ustala szczegółowe zakresy przydziału obowiązków każdemu zatrudnionemu pracownikowi na danym stanowisku pracy.
 2. Wójt Gminy może powierzyć prowadzenie spraw Gminy podmiotom zewnętrznym na podstawie stosownych umów.

 

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Borowiu

T R Y B   P R A C Y   U R Z Ę D U

§ 1

Określenie czasu pracy.

Wprowadza się następujący rozkład i wymiar czasu pracy Urzędu:

 1. na  stanowiskach w  Urzędzie  Gminy:
  1. 8 - godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku,
  2. Biuro Obsługi  Interesanta rozpoczyna pracę o  700 a  kończy  o  godz. 1700 zachowując   harmonogram  pracy  40  godzinny,
  3. pracownicy Urzędu rozpoczynają  dzień  pracy  o  800  a  kończą  o  godz. 1600 .
  4. sekretarz gminy organizuje pracę w Urzędzie w sposób zapewniający sprawną  obsługę     interesantów,
  5. czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i 8 godzin  na dobę,
  6. Wójt na podstawie wydanego zarządzenia może wprowadzić  jeden   raz   w   tygodniu wydłużony dzień pracy  o 1 godzinę , wówczas pracownicy rozpoczynają  dzień    pracy o 1 godzinę  później,
  7. czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową, zgodnie z przydziałem      czynności na danym stanowisku pracy,
  8. praca w Urzędzie odbywa się bez stałych  przerw wypoczynkowych,
  9. każdy z pracowników ma prawo spożyć posiłek w godzinach pracy wykorzystując na  to  15  minutowa  przerwę  stanowisk  pracy, co nie może zakłócić  normalnego toku pracy i sprawnej obsługi interesantów.
 2. na stanowiskach pracy w Hali Sportowej w godz. 1400 – 2200/ wg harmonogramu ustalanego na  każdy  miesiąc/,
 3. na stanowisku sprzątaczki - w godz. 600 – 1000  i 1500 – 1900,
 4. na stanowiskach pozostałych  pracowników  obsługi: w godz. od 730 – 1530

§ 2

Obsługa interesantów.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10-ej do 13-ej i od godz. 14-ej do 1630.

Sekretarz gminy oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w każdy dzień tygodnia  w godzinach urzędowania.

§ 3

Obowiązki pracownika i zakładu pracy.

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zdań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
  1. przestrzeganie prawa,
  2. wykonywanie zadań sumiennie , sprawnie i bezstronnie,
  3. informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie im     dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  4. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo     przewidzianym,
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 3. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego:
  1. jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Wójta o tych zastrzeżeniach,
  2. pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami,
  3. sposób postępowania Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu, który odmówił  kontrasygnaty regulują przepisy ustawy o finansach publicznych,
  4. pracownik samorządowy  podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, na  zasadach określonych  w  ustawie,
  5. pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć , które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość,
  6. pracownik samorządowy  jest zobowiązany na żądanie kierownika zakładu pracy złożyć  oświadczenie o stanie majątkowym,
  7. pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego  stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych,
  8. pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę- nagroda jubileuszowa w  wysokości  określonej  w  art.38 ust.1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Warunki i tryb  wypłacania  dodatku  reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca  2009  roku  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych,
  9. pracownikowi  przechodzącemu  na  emeryturę  lub  rentę  z  tytułu  niezdolności  do  pracy  przysługuje odprawa w wysokości  określonej  w  art. 38 ust.3  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach  samorządowych. Warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy regulują przepisy  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 roku w sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych.
  10. pracownikowi samorządowemu przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na zasadach  określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich  rodzin,
  11. w sprawach nieuregulowanych w/w Regulaminem stosuje się przepisy prawa  pracy powszechnie  obowiązujące .

 

§ 4

Dyscyplina pracy.

 1. Każdy pracownik potwierdza przybycie do pracy  złożeniem podpisu w liście obecności. Dotyczy to  także pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze pracy.
 2. Lista obecności powinna być udostępniona pracownikom do potwierdzenia przybycia  do pracy co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem pracy.
 3. Obecność pracowników w pracy potwierdza kierownik zakładu pracy bądź sekretarz gminy poprzez złożenie w liście obecności swojego podpisu. Listę przedkłada mu do podpisu 5 minut po rozpoczęciu pracy pracownik d/s kadr. Do zakresu tego pracownika należy także odnotowywanie w liście obecności przyczyn niestawienia się pracownika do pracy zgodnie z symbolami;

O - sprawy osobiste,
U - pozostałe nieobecności usprawiedliwione,
N - nieobecności nieusprawiedliwione,
W - urlop wypoczynkowy,
D - delegacje,
C - zwolnienie lekarskie / leczenie w domu /,
Cs - zwolnienie lekarskie / leczenie szpitalne /,
M - urlop macierzyński,
K - zwolnienie lekarskie / opieka nad chorym /,
S - urlop szkoleniowy,
Uo - urlop okolicznościowy / opieka przysługująca ustawowo /,
P - zwolnienia do prac społecznych ,
Sp - spóźnienia  usprawiedliwione,
Spn - spóźnienia nieusprawiedliwione,

 1. Niedziele, święta i soboty wykreśla się w liście obecności kolorem czerwonym stawiając linię ciągłą.
 2. W przypadku konieczności wyjścia z pracy dla załatwienia spraw służbowych lub ważnych spraw osobistych pracownik powinien uzyskać zgodę kierownika zakładu pracy lub Sekretarza, a w razie ich nieobecności Kierownika Wydziału. Fakt ten powinien być odnotowany w książce - ewidencji wyjść służbowych lub prywatnych wpisując godzinę wyjścia a następnie powrotu.
 3. Czas wyjścia z pracy w celach prywatnych pracownik obowiązany jest odpracować w pracy terminie.
 4. Fakt ten należy odnotować w rejestrze godzin do odpracowania.
 5. Opuszczając pomieszczenie biurowe / pokój / pracownik obowiązany jest każdorazowo przewidywanym terminie powrotu.
 6. Wyjazdy służbowe odnotowuje się w książce ewidencji wyjazdów służbowych
 7. Pracownik prowadzący książkę wyjazdów służbowych obowiązany jest odnotować ten fakt  w liście obecności.
 8. Wyjazdy służbowe przed ich rozpoczęciem wymagają uzyskania polecenia służbowego na obowiązujących drukach.

§ 5

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień.

 1. Pracownik, który spóźnił się do pracy niezwłocznie po przybyciu obowiązany jest poinformować kierownika zakładu pracy lub sekretarza o przyczynach tego spóźnienia.
 2. Kierownik zakładu pracy lub Sekretarz może zażądać pisemnego uzasadnienia przyczyn spóźnienia  od  pracownika .
 3. O nieobecności w pracy z uzasadnionej z góry wiadomej przyczyny pracownik powinien powiadomić wcześniej kierownika zakładu pracy.
 4. W razie niestawienia się do pracy pracownik obowiązany jest zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania.
 5. Zaświadczenie lekarskie lub inny dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy pracownik jest zobowiązany dostarczyć w dniu przybycia do pracy jednak  nie później jak w terminie 7 dni.
 6. Niedotrzymanie powyższych terminów jest usprawiedliwione jeżeli zostało spowodowane szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi zawiadomienie  pracodawcy o przyczynach nieobecności i czasie jej trwania.
 7. Podejmowanie decyzji dotyczących spraw  pracowniczych  związanych z uznaniem nieobecności w pracy  , spóźnieniem, nie przybyciem do pracy  lub wcześniejszym opuszczeniem stanowiska pracy  należy do Wójta  bądź  sekretarza.

 § 6

Zwolnienia od pracy.

 1. Załatwianie spraw osobistych, społecznych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się poza czasem pracy.
 2. Załatwianie takich spraw w  godzinach pracy jest dopuszczalne w razie konieczności w granicach i na zasadach   określonych w przepisach szczególnych.
 3. Urlopów okolicznościowych i innych zwolnień od pracy w wymiarze nie przekraczającym jednego miesiąca na wniosek pracownika lub instytucji zainteresowanej udzieleniem pracownikowi   takiego zwolnienia udziela Kierownik zakładu pracy.
 4. Zwolnienia od pracy, których udzielenie i wymiar zależą od decyzji Kierownika zakładu pracy mogą być stosowane tylko wówczas, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia, oraz w granicach niezbędnych.

§ 7

Urlopy wypoczynkowe.  

 1. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach   określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Urlop powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym nabycia do niego prawa.
 3. Urlop może być dzielony na części tylko w uzasadnionych przypadkach, z tym że jedna część nie może być mniejsza niż 10 dni roboczych.
 4. Na wniosek pracownicy należy udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie  macierzyńskim.
 5. Ewidencję wykorzystania urlopów jak też wydanie kart urlopowych prowadzi pracownik do spraw  kadr.
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

§ 8

Nagrody i wyróżnienia.

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w Urzędzie Gminy utworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji kierownika Urzędu.
 2. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie  do  wykonywania zadań zakładu pracy , mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 3. Do nagród i wyróżnień zalicza się:
  1. nagrodę pieniężną,
  2. pochwałę pisemną,
  3. inne wyróżnienia.
 4. Nagrody i wyróżnienia przyznaje kierownik zakładu pracy. Odpis pisma o przyznaniu nagród i wyróżnień składa się do akt osobowych pracownika.

§ 9

Premie.

 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi z  wyjątkiem pracowników Hali  Sportowej tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia , fundusz premiowy.
 2. Wysokość funduszu premiowego, oraz warunki przyznawania i wypłacania określa kierownik Urzędu w Regulaminie premiowania.

§ 10

Postanowienia  końcowe.

 1. W kwestiach nie uregulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.
 2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają sądy pracy.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Borowiu

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU

I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 1

 1.  Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi Gminy Borowie przysługuje prawo stanowienia  przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy.
 2. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących , Rada Gminy może wydawać  przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne  dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i    bezpieczeństwa publicznego.
 3. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
 4. Referendum może być prowadzone w każdej sprawie ważnej dla Gminy a jego tryb przeprowadzenia określa ustawa.

§ 2

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.

§ 3

 1. Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i statutem Gminy.
 2. Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa i statutem Gminy.
 3. Wójt Gminy wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń , decyzji, komunikatów i okólników. Akty  te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego.

§ 4

 1. Projekt aktu prawnego wymaga również zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 5

 1. Przepisy prawa miejscowego ogłasza się w trybie ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr  17  poz.95),
 2. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu  znajdujących się w siedzibie Urzędu na stanowisku d.s. obsługi Rady.
 3. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być  podane do publicznej wiadomości , o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 6

 1. Projekty aktów prawnych wewnętrznego urzędowania tj. zarządzeń , komunikatów bądź okólników opracowują pod  względem merytorycznym , prawnym i redakcyjnym właściwe  stanowiska  pracy.
 2. Przed przedłożeniem projektu dokumentu do podpisu przez Wójta Gminy pracownik opracowujący projekt uzgadnia go z sekretarzem gminy.
 3. Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta Gminy może być konsultowany z organizacjami społecznymi , związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.
 4. Uzgodnienia o których mowa w pkt.3 winny być potwierdzone podpisem złożonym na oryginale projektu aktu prawnego.
 5. Opracowany projekt aktu prawnego, po dokonanych uzgodnieniach należy przedłożyć radcy prawnemu do zaopiniowania,  który  dokonuje  jego  akceptacji  pod  względem  formalno-prawnym.
 6. Po uzyskaniu wszystkich podpisów projekt aktu prawnego przedstawiony winien być Wójtowi Gminy do podpisu.

§ 7

Po podpisaniu aktu prawnego przez Wójta Gminy, pracownik odpowiedzialny rejestruje akt prawny nadając mu kolejny numer i zatrzymuje 1 egzemplarz w oryginale do zbioru aktów prawnych.

§ 8

 1. Pracownik odpowiedzialny, niezwłocznie , lecz nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania aktu prawnego przez Wójta Gminy przesyła  go do właściwych organów bądź jednostek.
 2. Akt prawny podlega publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

§ 9

Akt prawny podlegający ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego przygotowuje pod względem technicznym   do  publikacji  pracownik  zajmujący  się  obsługą  Rady  Gminy i przesyła go właściwej jednostce.

§ 10

Ewidencję i zbiór aktów prawnych organów władzy prowadzi Wydział społeczno- organizacyjny  i  sportu, zaś kontrolę realizacji aktów wykonuje sekretarz gminy.

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Borowiu

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

W URZĘDZIE GMINY W BOROWIU

§ 1

 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są bez zbędnej zwłoki,  jednak  nie  później  niż w terminach określonych w Kodeksie    postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.
 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy  wydziałów oraz samodzielne stanowiska   pracy zgodnie z ustalonymi   zakresami obowiązków.
 4. Kontrolę i koordynację działań stanowisk pracy Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje sekretarz gminy, który jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen sposobu  załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich Wójtowi Gminy.
 5. Wewnętrzna kontrola stanowisk pracy w Urzędzie a także w jednostkach   organizacyjnych podległych Gminie Borowie jest także przeprowadzana przez   stanowisko kontroli wewnętrznej na podstawie rocznego harmonogramu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy oraz polecenia kierownika zakładu pracy  przeprowadzenia  doraźnej kontroli.

§ 2

 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne .
 2. Sprawy wnoszone przez obywateli do Urzędu składane są w Biurze Obsługi  Interesanta lub sekretariacie  a  następnie są ewidencjonowane w dzienniku wpływu dokumentów prowadzonym przez sekretariat i teczkach spraw prowadzonych przez poszczególne stanowiska pracy.
 3. Pracownik, który przyjął  dokument od obywatela jest zobowiązany niezwłocznie,  jednak nie później niż w tym samym dniu, do złożenia go w Biurze Obsługi Interesanta  lub  sekretariacie  Urzędu.
 4. Fakt przyjęcia określonych dokumentów pracownik otrzymujący je potwierdza w dzienniku wpływu dokumentów .
 5. Stanowisko pracy d.s. organizacyjno-administracyjnych , kadr i działalności gospodarczej prowadzi ogólny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie   przyjęć interesantów przez Wójta Gminy.

§ 3

 Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :

 1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści obowiązujących przepisów,
 2. rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy,
 3. informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,
 4. powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 5. informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć,
 6. interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, telefaksem i e-mailem,
 7. informowania i zapraszania  do  Urzędu  na  określony  dzień  i  godzinę,  w  celu  odbioru  osobistego  decyzji  lub  innego  dokumentu,  o  który  wnioskował.

Załącznik nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Borowiu.

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ

 § 1

W Urzędzie  sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

§ 2

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje:

 1. Wójt Gminy i sekretarz gminy
 2. Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresie przyznanych mu ustawowych upoważnień.
 3. Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej.

§ 3

Kontrolę zewnętrzną wykonują :

 1. Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresie przyznanych mu ustawowych upoważnień w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych Gminie oraz prowadzenie działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie.
 2. Stanowisko do spraw kontroli.
 3. Pracownicy Urzędu  na  podstawie przyznanych przez Wójta  pełnomocnictw w stosunku dla jednostek podporządkowanych Gminie, w zakresie właściwości rzeczowej.

§ 4

Stanowisko do spraw kontroli pomimo  funkcjonowania  w  Wydziale  Finansów  i  Budżetu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Kontrole doraźne a także kontrole wynikające z  harmonogramu kontroli mogą być przeprowadzone jedynie na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez Wójta Gminy.

 

Załącznik nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Borowiu.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 1

Wójt Gminy podpisuje osobiście :

 1. zarządzenia, decyzje, regulaminy, komunikaty i okólniki,
 2. dokumenty kierowane do kierowników organów administracji rządowej i samorządowej ,
 3. pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz burmistrzów stolic Państw,
 4. odpowiedzi na interpelacje radnych i wniosków posłów na Sejm i senatorów,
 5. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników,
 6. pisma  zawierające  oświadczenia  woli  w  zakresie  bieżącej  działalności  Gminy,
 7. pełnomocnictwa  i  upoważnienia  do  działania  w  jego  imieniu,  w  tym  pisma  wyznaczające  osoby   uprawnione  do podejmowania  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  pracowników urzędu,
 8. pisma  zawierające  oświadczenia  woli  Urzędu  jako  pracodawcy,
 9. pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Gminy  przed  sądami  i  organami  administracji,
 10. inne  pisma  zastrzeżone  dla  Wójta

§ 2

Sekretarz gminy, skarbnik i kierownicy  wydziałów podpisują pisma i decyzje pozostające  w  zakresie  ich  zadań,  zgodnie  z  udzielonym  pełnomocnictwem  przez  Wójta  Gminy.

§ 3

W dokumentach przedstawionych do podpisu kierownictwu Urzędu powinna być   zamieszczona  adnotacja  zawierająca  imię  i nazwisko  oraz  stanowisko  i  numer telefonu, pracownika  który  opracował  dokument.

§ 4

Wójt Gminy może upoważnić Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników  do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności pracowników z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-20 09:15
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-05 10:23

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-20 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7886
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-05 10:23:10