Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Borowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.borowie.pl

Treść strony

Obwieszczenie dot. budowy drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-11-29 08:16

drukuj (Obwieszczenie dot. budowy drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą)

Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-10-25 15:26

drukuj (Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-10-18 09:39

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie”

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

zawiadamiam,

że w dniu 01 września 2022 roku, na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie z dnia 29 czerwca 2022 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie, które zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

              Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie,  (Biuro Obsługi Interesanta) w godz. 8.00-16.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. A. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-09-02 09:53
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 10:03

Załączniki

drukuj (Załączniki)

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
   data wytworzenia: 2022-08-08
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-08-08 10:31

drukuj (Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola”)

Obwieszczenie - pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie”

drukuj (Obwieszczenie - pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuskowola gm. Borowie”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-01 14:52

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-06-06 08:41

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-06-06 08:40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-05-04 15:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12 kwietnia 2022 roku, na wniosek Pana Romana Wielgosz zam. Dudka 26, 08-412 Borowie z dnia 22 listopada 2021 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością zabudowy uzupełniającej w postaci budynków garażowych i gospodarczych dla każdego budynku mieszkalnego na części działki nr ew. 8/8 obręb Dudka gm. Borowie, które zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym  w sprawie w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie,  (Biuro Obsługi Interesanta) w godz. 8.00-16.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www. www.bip.borowie.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy przy ul. A. Sasimowskiego 2 i tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-04-12 13:12
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 13:17

Załączniki

drukuj (Załączniki)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-04-12 13:13
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-14 13:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że w dniu 17.03.2022 roku zostało złożone przez stronę postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z/s ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce od decyzji  Nr 3/2022 z dnia 25.02.2022 roku  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 147, 148, 149, 178, 58, 61, 62,  w miejscowości Łopacianka obręb Borowie i na działkach o nr ew. 1097, 1051, 972, 968, 966, 965, 964, 460, 458, 455, 453, 451, 1046 w miejscowości Iwowe obręb Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-22 11:25
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-22 11:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 15.03.2022r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 526/8 w miejscowości Jaźwiny obręb Borowie.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez cały okres trwania postępowania od chwili ukazania się obwieszczenia podanego do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 685 90 70 wew. 24, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-16 09:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm, zwanej dalej „kpa”) zawiadamiam strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Romana Wielgosz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz możliwością zabudowy uzupełniającej w postaci budynków garażowych i gospodarczych dla każdego budynku mieszkalnego, w tym wymagane prawem:

- opinia sanitarna Nr ZNS/102/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Garwolinie, pismo znak: ZNS.9027.4.59.2021 z dnia 03.12.2021 r., (data wpływu do tutejszego urzędu 09.12.2021 r,) stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie, pismo znak: WA.ZZŚ.6.435.367.2021.MSP.2 z dnia 01.02.2022 r., (data wpływu do tutejszego urzędu 07.02.2022 r, ) wyrażające opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazujące konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakładające obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś z uwzględnieniem elementów zawartych w piśmie PGWWP DZZ w Warszawie,

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak: WOOŚ-I.4220.2008.2021.MŚ z dnia 10.03.2022 r. wyrażające opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Zgodnie z art. 10 kpa zawiadamiam strony postępowania, że przed wydaniem decyzji, strony mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 ( Biuro Obsługi Interesanta) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie informuję, iż uwagi na konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, na podstawie art. 36 § 2 kpa, Wójt Gminy Borowie zawiadamia strony, że decyzja w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostanie wydana do dnia 14 maja 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.4bip.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Borowiu przy ul. Sasimowskiego 2 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Borowie. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając na uwadze art. 36 § 1 Kpa informuję, iż stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-16 09:31
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-16 09:32

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

drukuj (Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-08 12:47
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-08 12:47

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-07 09:13
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-07 09:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 25.02.2022 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2,6 km ± 0,4 km i średnicy 160 - 225 mm, przewidziana do realizacji w gminie Borowie, w miejscowości Łopacianka, na działkach   nr 147, 148, 149, 178, 58, 61 i 62 oraz w miejscowości Iwowe na działkach nr 1097, 1051, 972, 968, 966, 965, 964, 460, 458, 455, 453, 451 i 1046, na wniosek Gminy Borowie, z/s ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (Biuro Obsługi Interesanta)  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-28 13:08

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, dz. ewid. 1098/3 obreb 0009 Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-02-23 09:35

drukuj (Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, dz. ewid. 1098/3 obreb 0009 Iwowe)

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 17.02.2022 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej: wodociąg o długości ok. 0,7 km ± 0,2 km i średnicy 110 mm oraz kanalizacja grawitacyjna o długości ok. 0,7 km ± 0,2 km i średnicy 200 mm, przewidziana do realizacji w gminie Borowie, w miejscowości Głosków, na działkach nr 172/12, 172/6, 172/40, 172/44, 172/26, 172/47, 172/25, 171/2, 171/1, 172/48, 172/49  i 162/7, na wniosek Gminy Borowie, z/s ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-17 12:49

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-02-16 14:52

drukuj (Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego)

Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 02.02.2022 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 142m, średnicy 200mm, przewidziana do realizacji w gminie Borowie, w miejscowości Nowa Brzuza, na działce o nr ew. 358/1 na wniosek Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-03 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-24 10:44:23